Kategória: Nezaradené

 • Matrix

  V súčasnosti existuje veľké množstvo komunikačných platforiem na posielanie instantných správ a na hlasové a obrazové hovory v reálnom čase. Veľkými slabinami väčšiny komunikátorov je ich neprepojenosť, závislosť na jedinom prevádzkovateľovi a nedostatočná zabezpečenosť komunikácie voči sledovaniu a odpočúvaniu. Matrix je otvorený protokol, ktorého cieľom je vyriešiť tieto spomínané neduhy. Umožňuje vytvárať inidividuálne a skupinové…

 • Holonická architektúra

  Holonická architektúra je koncept v systémovom inžinierstve a organizácii, ktorý sa zameriava na vytvorenie komplexných systémov zložených z autonómnych a samostatne fungujúcich jednotiek, nazývaných holóny. Tieto holóny sú schopné fungovať nezávisle, ale zároveň spolupracovať a integrovať sa do väčších celkov, aby vytvorili komplexnejšie a adaptívnejšie systémy. Táto architektúra je často charakterizovaná ako decentralizovaná, čo znamená,…

 • Fediverse

  Pokusy s vytvorením štandardov pre sociálne sieťovanie a automatizované zdieľanie obsahu má dlhú históriu a je reakciou na postupujúce uväzňovanie internetového obsahu v súkromných korporátnych silách a oplotených záhradách, so všetkými obmedzeniami, ktoré to prináša: Veľký rozruch vyvolal v roku 2010 štart projektu Diaspora, ktorý mal ambíciu stať sa otvorenou alternatívou k centralizovaným sociálnym sietiam…

 • Holón

  Holón je samostatným celkom, ktorý je zároveň súčasťou iného väčšieho celku. Holóny môžu tvoriť fraktálové štruktúry rastúcej komplexity. Dizajn založený na týchto princípoch nazývame holonická architektúra. Príkladom holónu je živá bunka, ktorá obsahuje organely, ale zároveň sama tvorí orgány komplexného viacbunkového organizmu. V oblasti spoločenského usporiadania je možné za holón považovať rodinu, ktorá je súčasťou…

 • Tvorba komunity

  Americký psychiater Morgan Scott Peck na základe pozorovania zmapoval psychologickú teóriu o štyroch etapách duchovného rozvoja, ktorými si prechádzajú jednotlivci, páry aj spoločenstvá. Morgan Scott Peck túto teóriu prvý krát predstavil v knihe The Road Less Traveled (v českom preklade vyšla pod názvom Nevyšlapanou cestou) a podrobnejšie ju rozpísal v knihe The Different Drum (v…

 • Nenásilná komunikácia

  Nenásilná komunikácia (NVC) je komunikačný rámec určený na podporu empatie, porozumenia a súcitu v medziľudských vzťahoch. Zdôrazňuje štyri kľúčové zložky: pozorovanie, pocity, potreby a požiadavky. Cieľom NVC je vytvoriť harmonickejší a efektívnejší spôsob vzťahov s druhými, a to jasným vyjadrením pozorovaní bez posudzovania, identifikovaním a zdieľaním pocitov, rozpoznaním základných potrieb alebo hodnôt, ktoré tieto pocity…

 • PodHUBie

  Sieť pre podporu miestnych iniciatív pre rozvoj medziľudských vzťahov. Základná miestna bunka sa nazýva hub a prepojené huby tvoria podhubie. Cieľom každého hubu je poskytovanie podpory a pocitu bezpečia pre jej členov. PodHUBie v roku 2023 pripravuje pravidelné osobné stretnutia približne raz za mesiac. Metódy, s ktorými PodHUBie pracuje, sú postavené na poznatkoch nenásilnej komunikácie…